ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมหารือแนวนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

19 เม.ย. 2566 16:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมหารือแนวนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2566 ได้มีการประชุมหารือแนวนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยได้หารือร่วมกันเรื่องแนวนโยบาย และกรอบการทำงานร่วมกันระหว่าง สทศ. และ กสศ. รวมทั้งแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษ การวิจัยพัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคต และความร่วมมืออื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไป
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมหารือแนวนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา