ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

24 เม.ย. 2566 16:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพของนักเรียน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้สถานศึกษานำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
ภาพ สทศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566