ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. เข้าร่วมพิธีเปิด “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน” Grand Opening Ceremony of Human Rights Development Institute

18 พ.ค. 2566 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. เข้าร่วมพิธีเปิด “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน” Grand Opening Ceremony of Human Rights Development Institute

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบหมายให้ ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิด มีการกล่าวแสดงความยินดีโดย H.E. Mr. Jon Astrom Grondahl เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับโดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงานโดย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษโดย นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน มีภารกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกมิติ และเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษา วิจัยในประเด็นด้านสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ที่ประชาชนควรจะได้รับตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ การที่ สทศ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถาบันครั้งนี้ ย่อมจะเป็นโอกาสอันดีที่ สทศ. และหน่วยงานภายนอกจะได้รับรู้ถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานอันจะนำไปสู่การแบ่งปันและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ตามภารกิจ ในลักษณะและโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ภาพ สทศ. เข้าร่วมพิธีเปิด “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน” Grand Opening Ceremony of Human Rights Development Institute