ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”

22 พ.ค. 2566 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน ประกอบด้วย ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ผลการทดสอบ รายสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งข้อค้นพบต่าง ๆ จากการตรวจอัตนัย ทั้งผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล และรายโรงเรียนทั้ง 6 ฉบับ