ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน" รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2566 10:25 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 118 คน ประกอบด้วย ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ผลการทดสอบ รายสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งข้อค้นพบต่าง ๆ จากการตรวจอัตนัยทั้งผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล และรายโรงเรียนทั้ง 6 ฉบับ