ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2558

8 ม.ค. 2559 11:32 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยกำหนดเปิดซองในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นั้น
 
บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 1,266,912.10 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทสิบสตางค์)
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559