ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดสงขลา

13 ก.ค. 2559 11:36 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 14 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา ภูเก็ต สงขลา ระนอง ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET 
ปีการศึกษา 2559 สทศ. เน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ก่อนจึงทำการส่งรายชื่อผ่านระบบ เพื่อป้องกันรายชื่อนักเรียนซ้ำ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฏิทินปฏิบัติการทำงานระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ
 
ในปีการศึกษา 2559 สทศ. จัดสอบ N-NET ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  • N-NET ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2559 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม 2559) ประกาศผลสอบวันที่ 20 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
  • N-NET ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 22 มกราคม 2560 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560) ประกาศผลสอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ รวม 77 ศูนย์สอบ
 
ทั้งนี้ สทศ. ได้ดำเนินการบริหารการทดสอบ N-NET ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และ (5) การประมวลผล มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ 
 
การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. เน้นย้ำให้การสอบมีมาตรฐานเพื่อเป็นการสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงมาตรฐานการสอบ โดยเน้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ระดับศูนย์สอบ / ระดับสนามสอบ และเน้นกรรมการคุมสอบ โดยต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยขอให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ 

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดสงขลา ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดสงขลา ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดสงขลา