ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559

28 ก.ค. 2559 16:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559
 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษา ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวม 103 อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง “การนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการดังนี้
  (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ) 
  (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร
 
ในการอบรมฯ เน้นการพาคิด พาทำ และพานำไปใช้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมแบบ Share and Learn จากใบงานทำกิจกรรม 15 กิจกรรม เพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาแก่ครูทุกคน มีเป้าหมายดังนี้
  (1) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปีที่ผ่านมาจากรายงานผล O-NET และ B-NET ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 (“พิจารณาตน” แบบแข่งกับตนเอง และแบบแข่งกับเพื่อน) แล้วกำหนดเป้าหมาย วางแผน จัดอันดับความสำคัญ (Priority) ในการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละวิชา 
  (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ/เงื่อนไข ที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำ/สูง
  (3) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐาน แต่ละสาระ แต่ละวิชา ที่ต้องสอนให้จบและมีข้อสอบใช้สอบในชั้นเรียน (เป็นคะแนนเก็บ) ให้สอดคล้องตามผังการออกข้อสอบ (Test blueprint) ของ O-NET และB-NET ก่อนสอบ O-NET และ B-NET
  (4) วิเคราะห์วิธี/เทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน ทั้งนี้ เน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล (Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความความก้าวหน้า
  (5) แต่ละโรงเรียนร่วมกันเขียนข้อสอบ ตามตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)
 
สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 มกราคม 2560 และประกาศผลสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ส่วนกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560   ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , B-NET ปีการศึกษา 2559