ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี

3 ส.ค. 2559 16:03 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี 
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก 8 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี รวม 30 ศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่ปฏิบัติได้” กล่าวว่า ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล และ (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2559 ขอให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบ ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ในการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด รวมถึงสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้การสอบ O-NET เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” นอกจากนี้ สทศ. มีระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนวทางที่ สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 สทศ. จะจัดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย 20 % ดังนั้น ศูนย์สอบต้องเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบระหว่างกระดาษคำตอบสำหรับข้อสอบปรนัยและอัตนัยให้ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในเดือนสิงหาคม 2559
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้แจ้งปฏิทินการทำงาน โดยขอให้ศูนย์สอบและโรงเรียนดำเนินการตามกำหนดการ เช่น การส่งข้อมูลนักเรียน : สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559 โดยข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ
 
ในปีการศึกษา 2559 สทศ.จะดำเนินการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย 20% ดังนั้น ศูนย์สอบต้องเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบระหว่างกระดาษคำตอบสำหรับข้อสอบปรนัยและอัตนัยให้ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบ เช่น รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานีภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานีภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานีภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่ จ.อุดรธานี