ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น

3 ส.ค. 2559 16:29 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยาย เรื่อง “ลดข้อร้องเรียน เสียงสะท้อน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องโครงสร้างใหม่” กล่าวว่า  สทศ.มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการนำผล O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งภายหลังการประกาศผลสอบ O-NET โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดใบรายงานผล O-NET ฉบับที่ 1 – 6 ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และสามารถนำผล O-NET ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน สทศ. ได้เปิดเผยข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET โดยศูนย์สอบสามารถประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและครูดาวน์โหลดข้อสอบ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้

สำหรับการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สทศ. สนับสนุนให้ศูนย์สอบทำวิจัยการบริหารการจัดสอบว่า ดำเนินงานและบริหารการทดสอบอย่างไร เพื่อให้เป็นศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว พร้อมทั้งขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำกรรมการคุมสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในห้องสอบ โดยเน้นการตรวจสอบและป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ

นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การการสอบวัดสมรรถนะครูฯ โดย สทศ. ยินดีให้บริการจัดอบรมให้แก่ศูนย์สอบที่มีครูเข้าร่วมสอบตามจำนวนที่ สทศ. กำหนด 350 คน ซึ่งผู้ร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนใน ปพ.5 ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถเขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการบริหารการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา โครงสร้างการบริหารการทดสอบ และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการทดสอบของ สทศ. ในแต่ละระดับ รวมถึงได้อธิบายถึงแนวทางการในการบริหารการทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ในปีการศึกษา 2559 

สำหรับการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2559 ขอให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรรมการคุมสอบ ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ในการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด รวมถึงสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้การสอบ O-NET เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” นอกจากนี้ สทศ. มีระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนวทางที่ สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่นภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่นภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่จังหวัดขอนแก่น