ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

20 มิ.ย. 2560 11:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทน จากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12  และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และ ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)

ผู้อำนวยการ สทศ. แนะวิธีการนำผล B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการ ดังนี้

(1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)

(2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้บรรยายในรูปแบบพาคิด พาทำ พานำผลการทดสอบ B-NET ใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยมุ่งให้ผลสอบ B-NET สูงกว่าปีที่ผ่านมาแบบครูมืออาชีพ

ภาพ ผอ.สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการบริหารการทดสอบ B-NET ปีที่ผ่านมาการบริหารการจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อย  ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการจัดสอบ ส่วนการดำเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 โดยแจ้งปฏิทินการดำเนินงานระหว่างสทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อประกันความโปร่งใส และเน้นย้ำให้ศูนย์สอบดำเนินการตามคู่มือ ระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ

สำหรับการสอบ B-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 สอบในวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ ผอ.สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน