ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560

7 ก.ค. 2560 16:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น” กล่าวว่า สทศ. จัดสอบ I-NET จัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

1.    มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.    มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล

3.    มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม

4.    มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง

5.    มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 และได้แนะถึงวิธีการนำผลสอบ I-NET ไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สทศ. ได้นำ Test Blueprint เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สำหรับการสอบ I-NET (ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย) ปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 20 มกราคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินงานจัดสอบ I-NET พร้อมยกกรณีศึกษาปีที่ผ่านมา และได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบ รวมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

นอกจากนี้ สทศ. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อความโปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ 1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th) 2. E-mail : testing@niets.or.th 3. โทรศัพท์ 02-27-3800 4. จดหมาย

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560