ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี

21 ก.ค. 2560 17:04 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทลฯ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเทียบเท่ามาตรฐานสากลทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล และ (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ เพื่อให้การทดสอบของ สทศ. เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว” โดยขอความร่วมมือให้ศูนย์สอบกำกับและติดตามสนามสอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

สำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบ และวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้

  • O-NET ป.6     สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
  • O-NET ม.3     สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
  • O-NET ม.6     สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

การสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ www.niets.or.th)

2. E-mail : Testing@niets.or.th

3. Call Center 02-217-3800

4. จดหมายส่งมาที่ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560  ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560  สำหรับอีกหนึ่งมาตรการในการเพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบเพื่อกำกับและรายงานผลการปฏิบัติการจัดสอบให้ สทศ. รับทราบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่นั่งสอบฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์สอบนับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบโดยขอให้ศูนย์สอบ/สนามสอบดำเนินการตามคู่มือการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานีภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี