ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

ประวัติกรรมการบริหารและเลขานุการ

ชื่อ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เกิด - พ.ศ. 2502
อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต กศบ. คณิตศาสตร์ สถาบันการศึกษา มศว.พิษณุโลก
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศศ.ม บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระดับปริญญาเอก Degree of Doctor of Philosophy PH.D Education,  SARDARPATELUNIVERSITY
 • ระดับปริญญา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ ปรอ.๒๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเขตดินแดง กรุงเทพฯ กระทรวงกลาโหม

ประวัติการทำงาน

 • เริ่มเข้ารับราชการวันที่ 10 กันยายน 2523 ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียน วัดคูยาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จ.หนองคาย
 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล จ.หนองคาย
 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน