ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

10 ม.ค. 2561 09:29 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทน จำนวน 30 คน จาก 7 สนามสอบ ประกอบด้วย (1)โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (2)โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) (3)โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) (4)โรงเรียนอิสลามสันติชน (5)โรงเรียนอิเกราะสามัญศึกษา (6)โรงเรียนศาสนวิทยา  (7)โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง การบริหารการทดสอบให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาวโปร่งใส-คุณภาพ–คุณธรรม โดยปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ ฯ อย่างเคร่งครัด กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) โดยจัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบ I-NET มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 และคู่มือการจัดสอบ I-NET อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปข้อมูลการดำเนินการทดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา และได้สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ตอนต้น จำนวน 33,346 คน  ผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ตอนกลาง จำนวน 21,526 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ตอนปลาย จำนวน 10,103 คน  มีศูนย์สอบ 32 ศูนย์ สนามสอบ 556 สนาม ห้องสอบ 2,674 ห้อง นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำบทบาทหน้าที่และปฏิทินการทำงานระดับสนามสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบ แนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.