ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เครือข่ายสุขภาพ ร้อง"สบส."ห้ามยุบ ศูนย์ฝึกอบรมปชช.

25 ต.ค. 2556 08:46 น.

ผู้อ่าน

          เครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย แกนนำองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขระดับภาคและจังหวัด สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย เครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวนกว่า 200 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เพื่อขอให้คงหน่วยงานศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในระดับภาคเอาไว้
         นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง กรรมการวิชาการสมาคม อสม.ภาคเหนือ กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในระดับภาคเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักด้านสาธารณสุขมูลฐาน เป็นแหล่งฝึกอบรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ซึ่งมีอยู่ 14 เขตนั้น การที่ สบส.จะยุบเหลือ 12 เขต จะส่งกระทบต่อการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ อสม.รุ่นหลังๆ ที่สำคัญคือจะกระทบต่อการดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ด้วยดังนั้นเครือข่ายฯ จึงไม่เห็นด้วยที่จะยุบศูนย์ดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานด้วย โดยภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ หากยังไม่ได้คำตอบ ทางเครือข่ายฯ จะมาเรียกร้องที่ สธ.อีกครั้ง
        นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า สบส.จำเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้แบ่งเขตบริการสุขภาพออกเป็น 12 เขต แต่เนื่องจาก สบส.มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 14 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในระดับภาค (สช.ภาค) 5 ศูนย์ทำงานภายใต้การกำกับของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์ที่จังหวัดนครสวรรค์ ขอนแก่น ชลบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา และศูนย์วิศวกรรม 9 ศูนย์ ทำงานภายใต้กองวิศวกรรมการแพทย์ ประกอบด้วย ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา แตกต่างจากหน่วยงานในสังกัดกรมอื่นๆ ที่มีอยู่ 12 หน่วยงาน และได้รับการรับรองโดยกฎกระทรวงทำงานต่างๆ ภายใต้กฎกระทรวง ดังนั้น สบส.จึงจำเป็นต้องปรับศูนย์ในการดูแลให้เหลือ 12 ศูนย์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการตามนโยบาย โดยอีก 2 ศูนย์ที่ซ้ำซ้อนที่ต้องปรับมารวมกันนั้นก็ยังทำหน้าที่ในการฝึกอบรมเหมือนเดิม.

 

 

 

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์