ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลประเมินหลักสูตรนอกที่ตั้งล่าสุด พบไม่ผ่าน 54 จาก 81 หลักสูตร

11 พ.ย. 2556 10:04 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผลประเมินหลักสูตรนอกที่ตั้งล่าสุด พบไม่ผ่าน 54 จาก 81 หลักสูตร

กก อ.เห็นชอบผลประเมินหลักสูตรนอกที่ตั้งของมหา’ลัย จำนวน 81 หลักสูตร พบไม่ผ่าน 54 หลักสูตร ขณะที่มีมติรับทราบ 8 หลักสูตรของ 3 สถาบัน
       
       ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.รับทราบหลักสูตร จำนวน 3 สถาบัน 4 ศูนย์ 8 หลักสูตร ดัง นี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาเขตขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) และศูนย์การศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์การศึกษาอาคาร กสท. โทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
       
       นอก จากนี้ กกอ.ยังได้เห็นชอบผลการตรวจประเมินซ้ำ และรับทราบหลักสูตร 11 หลักสูตร กรณีหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จำนวน 3 สถาบัน 3 ศูนย์ 11 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้มีการดำเนินการตรวจประเมินซ้ำไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ผลการประเมิน คือ ระดับผ่านทั้ง 11 หลักสูตร รวมทั้งเห็นชอบ ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินตรวจประเมินเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 ที่มีผลการประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน 13 สถาบัน 33 ศูนย์ 81 หลักสูตร โดยมีผล ระดับผ่าน จำนวน 8 หลักสูตร ระดับต้องปรับปรุง จำนวน 19 หลักสูตร และ ระดับไม่ผ่าน จำนวน 54 หลักสูตร
เครดิต นสพ.ผู้จัดการ