ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

หลายสถาบันอุดมศึกษาประกาศหยุดเรียนชั่วคราว

2 ธ.ค. 2556 10:29 น.

ผู้อ่าน

 
เนื่องด้วย สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกาศงดการเรียนการสอน รวมไปถึงการทำงานของบุคลากรในสถาบันนั้นๆ ดังนี้
 
สถาบันการศึกษาที่ประกาศหยุดการเรียน การสอน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุกศูนย์การศึกษา)
- สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, มหาวิทยาลัยศิลปากรพื้นที่เขตบางรัก, มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
นอกจากนั้น ยังมี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาคารพญาไท ปิดการเรียนการสอน วันที่ 2-5 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการ ในวันที่ 2-4 ธันวาคม , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการ วันที่ 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปิดการเรียนการสอนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พระนครเหนือ วันที่ 2 – 4 ธันวาคม และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศปิดมหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ วันที่ 2-3 ธันวาคม ทั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา พร้อมทั้งขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่าตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการทุกวิทยาเขต ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม เป็นเวลา 1 วัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชยังเปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติ สำหรับบุคลากรอื่นที่สะดวกในการเดินทางขอความร่วมมือมาปฏิบัติงานตามปกติ
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ