ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.พัฒนาข้อสอบจัดยูเน็ตฟรี

24 มี.ค. 2557 14:03 น.

ผู้อ่าน

 

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยถึงการหารือเรื่องการนำผลการทดสอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือยูเน็ต มาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นด้วยที่สมศ.จะใช้ผลสอบยูเน็ตมาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมิน มหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมาการประเมินคุณภาพบัณฑิต จะประเมินโดยดูจากการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นการที่สมศ.นำผลสอบยูเน็ตมาใช้ในประเมินก็จะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศ ทั้งนี้การจัดสอบยูเน็ตนั้น ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเป็นผู้จัดสอบให้ฟรีให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยการสอบจะเป็นการวัดความรู้ ความสามารถของบัณฑิต 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่ง สทศ.ยืนยันว่าจะจัดสอบครั้งแรกก่อนเดือนมิถุนายน2558

ผอ.สมศ.กล่าวต่อ ไปว่า สำหรับองค์ประกอบของคะแนนที่จะนำมาใช้ในการประเมินฯ นอกจากวัดความรู้ความสามารถบัณฑิตใน 4 วิชาแล้ว จะนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือทีคิวเอฟ ที่กำหนด 5 ด้านหลัก คือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และการวัดความรู้ตามวิชาชีพมาใช้ในประเมินฯ มหาวิทยาลัยด้วย แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลในขณะนี้คือ บางสาขา หรือบางคณะไม่มีสภาวิชาชีพ ดังนั้น สมศ. และสทศ.จะไปหารือกับสภาวิชาชีพแต่ละสาขาในเรื่องการวัดความรู้ตามวิชาชีพต่อ ไป

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ.ได้กำหนดกรอบงานวิจัยโครงการการวิจัยยูเน็ตมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อสอบ ทั้ง 4 วิชา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสอบมหาวิทยาลัยได้ทัน เพื่อให้สมศ.นำคะแนนไปใช้ในการประเมินฯ รอบสี่ ทั้งนี้ สทศ.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ.ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการจัดสอบยูเน็ตด้วย

 

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์