ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

2 มิ.ย. 2557 13:48 น.

ผู้อ่าน

     ตามที่ ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร  1 อัตรา นักวิชาการบริหารการทดสอบ 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา นั้น
 
     บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งวัน เวลาและ สถานที่สอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
1.  หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา  รายละเอียด
 
2.  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร 1 อัตรา  รายละเอียด
 
3.  นักวิชาการบริหารการทดสอบ 2 อัตรา  รายละเอียด
 
4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม 1 อัตรา  รายละเอียด
 
5.  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา  รายละเอียด