ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ

27 มิ.ย. 2561 16:49 น.

ผู้อ่าน

          ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561
         บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯในตำแหน่งต่างๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบ