ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

3 ก.ค. 2561 15:06 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 54 คน ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด (7 จังหวัด) ท้องถิ่นจังหวัด (7 จังหวัด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (17 ศูนย์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (3 ศูนย์) และสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) (5 จังหวัด) ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา                 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกล่าวว่า สทศ. ได้เผยแพร่ผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยนำเสนอต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ใบรายงานผลสอบ O-NET ในระดับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ในแต่ละสาระ โดยจำแนกตามตัวแปร (ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง เขตพื้นที่ ศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ภูมิภาค และประเทศ รายสาระ) มี 4 แบบ ได้แก่ รายบุคคล รายโรงเรียน (มี 6 ฉบับ) รายเขตพื้นที่ รายศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค รวมถึงเผยแพร่ผลวิเคราะห์ O-NET ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/ เขตพื้นที่/ ศึกษาธิการจังหวัด/ศึกษาธิการภาค เพื่อรับทราบและเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าเว็บไซต์ สทศ. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ เช่น เนื้อหาการสอบ TEST BLUEPRINT รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET แต่ละวิชา เพื่อนำไปศึกษาและทดลองใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สทศ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำรวจความคิดเห็นของศูนย์สอบเกี่ยวกับรูปแบบบทเรียนในประเด็นโครงสร้างหลักสูตร (ประกอบด้วยบทเรียน 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  บทที่ 2 การบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  บทที่ 3 ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ บทที่ 4 ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการกลาง  บทที่ 5 ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสนามสอบ)  ความเชื่อมั่นและความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ว่าให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับหลังจากผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และอื่นๆ ตามที่ สทศ. กำหนด

นอกจากนี้ สทศ. ได้ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561  สอบวันที่  25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  และประกาศผลสอบวันที่ 6 กันยายน 2561  โดยผู้ที่เข้าร่วมรับการทดสอบจะได้รับการประเมินสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งได้รับผลการประเมินสมรรถนะฯ ที่ออกให้โดย สทศ. ทั้งนี้ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล  มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรมในการจัดสอบ ลดข้อร้องเรียนเสียงสะท้อน สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ โดยให้ศูนย์สอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ และระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่  (1) สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th) (2) จดหมายทางไปรษณีย์ (3) E-mail : testing@niets.or.th (4) Call Center 0-2217-3800

รองผู้อำนวยการ สทศ. ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. ปฏิบัติตามระเบียบฯ คู่มือการจัดสอบฯ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ ฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์สอบเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบ โดยศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นห้องสอบสีขาว / สนามสอบสีขาว / ศูนย์สอบสีขาว

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้ปฏิบัติตามปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ฯลฯ อีกหนึ่งมาตรการที่เพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลให้ สทศ. รับทราบ รวมถึงการกำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียน/การจัดสนามสอบ/ห้องสอบ  เพื่อให้การบริหารการทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

นอกจากนี้ สทศ. ได้สรุปผลโครงการตัวแทน สทศ. ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดำเนินการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีในการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบ สนามสอบ และ (3) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการจัดสอบ ให้กับบุคลากรของศูนย์สอบและสนามสอบ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

 ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา