ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

11 ก.ค. 2557 18:08 น.

ผู้อ่าน

      ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคา เลขที่     24/2557 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook เพื่อใช้งานในสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น

      บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อฯ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 599,200.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)