ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

     ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต(องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 จนถึง 10 กรกฎาคม 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น
 
     เนื่องจาก มีผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ทางสถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย สถาบันทดสอบฯ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด