ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561”

20 ก.ค. 2561 09:56 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561” โดยมี พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การสอนแบบครูมืออาชีพ เพื่อให้ผลสอบ B-NET และ O-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยหลักอริยสัจ 4” กล่าวว่า การนำผลสอบไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ ต้องไม่เพิ่มภาระครู แนะให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  นำไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET และ B-NET ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร 

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561”

ทั้งนี้ เน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) โดยเน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล (Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนา

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561”

การนำผลสอบ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากใบรายงานผลสอบ ดังนี้

1. ระดับนักเรียน : นักเรียนใช้ประเมินตนเองและปรับปรุงการเรียน รวมถึงวางแผนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

2. ระดับครูผู้สอน : สามารถดูผลคะแนนวิชาที่ตนเองสอน เพื่อประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

 • ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ  B-NET รายบุคคล เพื่อรับทราบข้อมูลผลสอบ O-NET ของนักเรียนแต่ละคน
 • ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามเนื้อหา เป็นกลไกเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (Plan-Do- Check-Action)
 • ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน  เพื่อนำไปพิจารณาว่า  ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกต้องในแต่ละวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน
 • ฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน แต่ละวิชาอยู่ในช่วงคะแนนใด

3. ระดับผู้บริหารโรงเรียน : พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของทุกวิชาจากคะแนนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

4. ระดับสำนักงานกลุ่มพระปริยัติธรรม : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้
ผู้บริหารโรงเรียน กำกับ ติดตามให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561”

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (MEAN)  โดยจำแนกตามกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำแนกตามสังกัดโรงเรียน จำแนกตามรายสาระ และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (MEAN) ปีการศึกษา 2558 – 2560 รวมทั้งอธิบายถึงการนำใบรายงานผลสอบฉบับต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

 • การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จัดการอบรม “การทดสอบระดับชาติ O-NET และ B-NET ปีการศึกษา 2561”