ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

24 ก.ค. 2561 16:36 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 2 และศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งมีตัวแทนสนามสอบจำนวน 8 แห่งที่อยู่ในความดูแลของ สทศ. ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้  (2) นำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา (3) นำผลสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินงาน และคู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 เช่น สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ I-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561  ศูนย์สอบกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา และจัดสนามสอบผ่านระบบ I-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ฯลฯ  นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียน บริหารการทดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ. และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 19 มกราคม 2562 และประกาศผลสอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561