ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed คณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สทศ. /th/content/view/17077 Wed, 22 Jan 2020 09:22:50 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17077 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ /th/content/view/17065 Tue, 21 Jan 2020 16:15:41 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17065 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ. /th/content/view/16957 7 มกราคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET และเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ… Tue, 07 Jan 2020 16:10:23 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16957 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ” /th/content/view/16753 25 ธันวาคม 2562 สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่… Thu, 26 Dec 2019 16:21:55 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16753 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 /th/content/view/16393 19 ธันวาคม 2562 สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา… Thu, 19 Dec 2019 15:17:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16393 at http://www.niets.or.th คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/16381 19 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่… Thu, 19 Dec 2019 15:07:35 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16381 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 /th/content/view/16141 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ.… Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16141 at http://www.niets.or.th รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ สทศ. ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21" /th/content/view/16069 Mon, 02 Dec 2019 09:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16069 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/15997 21 พฤศจิกายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย… Thu, 21 Nov 2019 17:16:54 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15997 at http://www.niets.or.th สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู /th/content/view/15697 22 ตุลาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู… Tue, 22 Oct 2019 15:14:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15697 at http://www.niets.or.th กศน. จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดปัตตานี /th/content/view/15529 Mon, 30 Sep 2019 10:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15529 at http://www.niets.or.th ประธานกรรมการ สทศ. มอบดอกไม้ให้แก่ เลขาธิการ กพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ /th/content/view/15481 Thu, 26 Sep 2019 15:20:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15481 at http://www.niets.or.th สทศ. และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE /th/content/view/15301 Mon, 23 Sep 2019 15:12:43 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15301 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” /th/content/view/15289 สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 2 รุ่น รวมจำนวน 365… Tue, 17 Sep 2019 13:05:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15289 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. /th/content/view/15229 12 กันยายน 2562 ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) Fri, 13 Sep 2019 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15229 at http://www.niets.or.th สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE /th/content/view/15217 11 กันยายน 2562 ได้มีพิธีลงนาม MOU สร้างความร่วมมือตามโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาฯ… Thu, 12 Sep 2019 10:38:52 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15217 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการนำพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” /th/content/view/15193 Tue, 10 Sep 2019 14:38:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15193 at http://www.niets.or.th รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) /th/content/view/15133 5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ… Fri, 06 Sep 2019 11:25:02 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15133 at http://www.niets.or.th “คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบาย สทศ. เตรียมการจัดทดสอบวิชา Coding /th/content/view/15097 5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ… Fri, 06 Sep 2019 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15097 at http://www.niets.or.th คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. /th/content/view/15049 3 กันยายน 2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ… Tue, 03 Sep 2019 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15049 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) /th/content/view/15013 24 สิงหาคม 2562 สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562… Wed, 28 Aug 2019 14:53:03 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15013 at http://www.niets.or.th สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/14953 Tue, 20 Aug 2019 10:21:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14953 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/14941 19 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด… Tue, 20 Aug 2019 10:00:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14941 at http://www.niets.or.th ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา /th/content/view/14893 12 ส.ค. 62 ผู้บริหาร สทศ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ… Tue, 13 Aug 2019 10:05:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14893 at http://www.niets.or.th สทศ. มอบรางวัล “คนดีศรี สทศ. ประจำไตรมาส 3/2562” /th/content/view/14677 31 กรกฎาคม 2562 สทศ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 3 ประการ “คนดีศรี สทศ.” ประจำไตรมาส… Tue, 06 Aug 2019 14:53:46 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14677 at http://www.niets.or.th