ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก /th/content/view/22249 สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่… Sun, 04 Apr 2021 14:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22249 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด /th/content/view/22237 สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 มีสนามสอบ 177 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด… Sat, 03 Apr 2021 10:34:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22237 at http://www.niets.or.th ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน /th/content/view/22225 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Fri, 02 Apr 2021 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22225 at http://www.niets.or.th พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น /th/content/view/22213 1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี และ รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร… Thu, 01 Apr 2021 15:34:38 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22213 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/22201 1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง… Thu, 01 Apr 2021 15:04:01 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22201 at http://www.niets.or.th คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /th/content/view/22165 29 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กรรมการ สทศ. (ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์) ผู้อำนวยการ… Mon, 29 Mar 2021 16:01:21 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22165 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /th/content/view/22153 สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 27 และ 29… Sat, 27 Mar 2021 14:41:31 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22153 at http://www.niets.or.th สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา /th/content/view/22141 Sat, 27 Mar 2021 13:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22141 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ย้ำผู้เข้าสอบอย่าลืมบัตรแสดงตนในวันสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด /th/content/view/22129 Thu, 25 Mar 2021 14:48:16 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22129 at http://www.niets.or.th สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด /th/content/view/22021 20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการจัดการทดสอบ GAT/PAT ในช่วงเช้า สอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ผู้มีสิทธิ์สอบ 254,214 คน ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย… Sat, 20 Mar 2021 13:09:36 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22021 at http://www.niets.or.th สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ /th/content/view/21997 Fri, 19 Mar 2021 16:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21997 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา /th/content/view/21949 14 มีนาคม 2564 ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม… Sun, 14 Mar 2021 15:14:09 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21949 at http://www.niets.or.th กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย /th/content/view/21937 13 มีนาคม 2564 กรรมการ สทศ. (ดร.วราภรณ์ สีหนาท และ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์) ผอ.สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) และอาจารย์ประจำสถาบันภาษา… Sun, 14 Mar 2021 14:42:11 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21937 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา /th/content/view/21925 Sun, 14 Mar 2021 14:34:09 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21925 at http://www.niets.or.th คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี /th/content/view/21901 Sat, 13 Mar 2021 14:13:29 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21901 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563 /th/content/view/21817 7 มีนาคม 2564 สทศ.จัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2563 เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา… Mon, 08 Mar 2021 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21817 at http://www.niets.or.th สทศ. ขยายเวลารับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing /th/content/view/21793 Thu, 04 Mar 2021 19:27:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21793 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. /th/content/view/21781 4 มีนาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน… Thu, 04 Mar 2021 16:13:41 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21781 at http://www.niets.or.th เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป /th/content/view/21757 เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ม.6 จากเดิมสอบวันที่ 27 – 28 มี.ค. 64 เป็นสอบวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 64 แทน โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา… Wed, 03 Mar 2021 16:42:02 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21757 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /th/content/view/21733 27 กุมภาพันธ์ 2564 สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา… Sat, 27 Feb 2021 18:05:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21733 at http://www.niets.or.th สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64 /th/content/view/21661 Sat, 20 Feb 2021 15:31:39 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21661 at http://www.niets.or.th สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 /th/content/view/21637 Thu, 18 Feb 2021 16:11:54 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21637 at http://www.niets.or.th “การจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563” กับ “กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” /th/content/view/21373 Thu, 11 Feb 2021 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21373 at http://www.niets.or.th สรุปข้อมูลจำนวนผู้ยืนยันเข้าสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/21301 Tue, 09 Feb 2021 19:35:01 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21301 at http://www.niets.or.th การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/21181 การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 (*เฉพาะนักเรียนที่โรงเรียนยังไม่ได้ส่งรายชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน… Tue, 26 Jan 2021 09:11:27 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21181 at http://www.niets.or.th