ศูนย์เครือข่ายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภาคใต้ตอนบน ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

222 ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-673118 โทรสาร 075-673118 E-Mail Adisorn.niets@gmail.com