คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดำรงตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

นางพรทิพย์  ผอมเส้ง

หัวหน้างานฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

นายอดิศร แก้วพะวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ.

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการ