ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ผู้อ่าน

พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบ

 1. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษา พ.ศ. 2548
 2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548
 3. ว่าด้วยลิขสิทธิ์เครื่องมือวัดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
 4. ว่าด้วยการเก็บรักษา การทำลายเครื่องมือวัดและกระดาษคำตอบ พ.ศ. 2550
 5. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550
 6. ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551
 7. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2551
 8. ว่าด้วยการประเมินผลผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551
 9. ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 10. ว่าด้วยการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2551
 11. ว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
 12. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
 13. ว่าด้วยการขออนุมัติการทำงานนอกเวลาทำการ  พ.ศ. 2551
 14. ว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทน พ.ศ. 2551
 15. ว่าด้วยการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้วยการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552
 16. ว่าด้วยการสั่งพักงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552
 17. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552
 18. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2552
 19. ว่าด้วยการเลื่อนตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
 20. ว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555
 21. ว่าด้วยการบริหารการจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยจากทุนภายนอก พ.ศ. 2557
 22. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557
 23. ว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 24. ว่าด้วยการเลื่อนระดับค่างาน เลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายกลุ่มงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
 25. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับ

 1. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2548
 2. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2548
 3. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550
 4. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน พ.ศ. 2550
 5. ว่าด้วยการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
 6. ว่าด้วยประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรอง พ.ศ. 2550
 7. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ คัดเลือก กรรมการสรรหา อนุกรรมการ และผู้ทำงาน พ.ศ. 2551
 8. ว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2551
 9. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการ และอนุกรรมการ พ.ศ. 2551
 10. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
 11. ว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
 12. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
 13. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553
 14. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2554
 15. ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
 16. ว่าด้วยกองทุนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
 17. ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกเลิกจ้าง พ.ศ. 2555
 18. ว่าด้วยการให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา พ.ศ. 2555
 19. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ. 2555
 20. ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
 21. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ คัดเลือก กรรมการสรรหา อนุกรรมการ และผู้ทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 22. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ประมวลจริยธรรม