ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ผู้อ่าน

พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบ

 1. ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษา พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
 3. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 4. ระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ์เครื่องมือวัดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
 5. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การทำลายเครื่องมือวัดและกระดาษคำตอบ พ.ศ. 2550
 6. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2560
 7. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 8. ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2562
 9. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551
 10. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ้าง สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562
 11. ระเบียบว่าด้วยการขออนุมัติการทำงานนอกเวลาทำการ  พ.ศ. 2551
 12. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น พ.ศ. 2563
 13. ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้วยการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552
 14. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2552
 15. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนระดับค่างาน การเลื่อนตำหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายกลุ่มงาน และการเปลี่ยนสายงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565
 16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารการจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยจากทุนภายนอก พ.ศ. 2557
 17. ระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557
 18. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560
 19. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2563
 20. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน พ.ศ. 2562
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
 5. ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรอง พ.ศ. 2550
 6. ข้อบังคับว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ คัดเลือก กรรมการสรรหา อนุกรรมการ และผู้ทำงาน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. ข้อบังคับว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ คัดเลือก กรรมการสรรหา อนุกรรมการ และผู้ทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 8. ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการ และอนุกรรมการ พ.ศ. 2551
 9. ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
 10. ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
 11. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
 12. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
 13. ข้อบังคับว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกเลิกจ้าง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 14. ข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา พ.ศ. 2555
 15. ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ. 2555
 16. ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 17. ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 18. ข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ประมวลจริยธรรม