จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
3 ม.ค. 2563 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับดำเนินการตรวจข้อสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา ด้วยวิธคีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 336 ครั้ง
171.52 KB
2 ธ.ค. 2562 ราคาซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 - 341 ครั้ง
1.22 MB
18 ต.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 - 392 ครั้ง
1.68 MB
9 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ - 343 ครั้ง
63.17 KB
3 ต.ค. 2562 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data center ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) - 389 ครั้ง
2.78 MB
27 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 372 ครั้ง
66.59 KB
23 ก.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 229 ครั้ง
2 MB
19 ก.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยคอมพิวเตอร์ - 412 ครั้ง
1.72 MB
6 ก.ย. 2562 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 395 ครั้ง
1.86 MB
6 ก.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 407 ครั้ง
2.97 MB