กลุ่มงานบริการการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป รวมถึงงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  2. งานบริหารการทดสอบ
  3. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานบริการการทดสอบ

1. นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร หัวหน้างานบริการการทดสอบ
2. นางวิลาวัณย์ บำรุงเวช นักวิชาการวัดและประเมินผล
3. นายอภิวัฒน์ ภูมิวรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายเจษฎา อาริยะดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวศศิธร ไชยเมล์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป