ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ รับรองมาตรฐานของระบบ  วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลของหน่วยงาน เผยแพร่นวัตกรรม เทคนิคการวัดผลและประเมินผล  จัดหาและประสานงานการให้บริการการทดสอบ วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการวัดและประเมินผล และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

                                                                                                                                   เบอร์ต่อ
1. นางสาวนัฏฐิกา เจริญตะคุ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา 4008
2. นางสาวสิรัญญา ถนอมพลกรัง นักวิชาการวิจัยและพัฒนา 4010
3. นายอภิวัฒน์ ภูมิวรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6007