ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

ผู้อ่าน

ภาพ ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

รศ.ประทีป จันทร์คง

3 กันยายน พ.ศ. 2548 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
 

ภาพ ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

ดร.วิเชียร เกตุสิงห์

1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (รักษาการ)

ภาพ ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน

2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
ภาพ ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วาระที่หนึ่ง)

1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (วาระที่สอง)
ภาพ ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ

1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (รักษาการ)

ภาพ ทำเนียบผู้อำนวยการ สทศ.

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน