ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

22 ตุลาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

22 ต.ค. 2562 15:14 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย”

สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 2 รุ่น รวมจำนวน 365 คน

17 ก.ย. 2562 13:05 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ.

12 กันยายน 2562 ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

13 ก.ย. 2562 10:00 น. อ่านต่อ

สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

11 กันยายน 2562 ได้มีพิธีลงนาม MOU สร้างความร่วมมือตามโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาฯ ระหว่าง สทศ. กับ มหาวิทยาลัยบูรพา

12 ก.ย. 2562 10:38 น. อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6 ก.ย. 2562 11:25 น. อ่านต่อ

“คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบาย สทศ. เตรียมการจัดทดสอบวิชา Coding

5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

6 ก.ย. 2562 10:00 น. อ่านต่อ