ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ค่านิยมหลัก

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีพันธกิจหลักในการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ  มุ่งมั่นเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษามาตรฐานสากล  จึงกำหนดค่านิยมหลัก  เพื่อเป็นคติประจำใจในการทำงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดังนี้

ภาพ ค่านิยมหลัก

 

N Networking สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบ และการนำผลไปใช้
I Innovation, Integrity พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม
E Efficiency,Excellence มุ่งประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ
T Transparency,Trust ผลที่โปร่งใสเชื่อถือได้ และมีความศรัทธา
S Standard and Service mind มั่นคงในมาตรฐาน และให้บริการด้วยใจ