กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดทำระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน ให้มีการดำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบันรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐานระบบข้อมูล การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การให้บริการสารสนเทศด้านการทดสอบทางการศึกษาทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
  2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทดสอบ ได้แก่ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลศูนย์สอบและสนามสอบ ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าสอบ ระบบการจัดสอบ ระบบคลังข้อสอบ ระบบตรวจกระดาษคำตอบ ระบบประกาศและจัดส่งผลการสอบ ระบบการวิเคราะห์คะแนนสอบ ระบบบริหารสำนักงานและงาน Website ของสทศ.
  3. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ

1.                -                     หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ

1. นายไตรเทพ สิริสัณห์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ
2. นายสนทโนรส หล้าธรรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวนิตยา ก้านบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายสรรเสริญ ตาแก้ว หัวหน้างานบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายสถาพร คำเจริญ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3. นายกิตติคุณ ไม้มงคล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. นายชาคริต ดิลกโศภณ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
5. นายรักพงศ์ รอดอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสุทิศา พ่วงทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ