ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

แนะนำผู้อำนวยการ

ผู้อ่าน

ภาพ แนะนำผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

 

อุดมการณ์ในการทำงาน

 • ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 

วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ

 • ยึดมั่นความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสู่ความเป็นสถาบันดิจิทัล (Digital Organization)  เสริมสร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบ รวมทั้งมีส่วนส่งเสริมให้มีการนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิชาการและวิชาชีพ

หลักการบริหาร

 • รู้งาน สานต่อ และต่อยอดด้วย N(Networking), I(Innovation, Integrity), E(Efficiency,Excellence) T(Transparency,Trust), S(Standard and Service mind) 

 

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554)
 • ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2552)
 • ระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย (คุรุทายาท) (เกียรตินิยม) วิทยาลัยครูนครราชสีมา (พ.ศ. 2535)
 • การศึกษา/ดูงาน/การวิจัย/สัมมนา ด้านระบบและการจัดการเรียนการสอน ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ University of New South Wales (UNSW), Sydney University, Macquarie University., Western Sydney University, University of Technology Sydney (UTS) และ University of Wollongong (UOW) ฮ่องกง เกาหลี จีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • การศึกษา/ดูงาน/สัมมนา ด้านการจัดสอบการบริหารจัดการทดสอบ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน  สหพันธรัฐรัสเซีย

รางวัล / เกียรติคุณที่ได้รับ

 • “ศิษย์เก่าเกียรติยศและพากเพียร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งงานสำคัญที่ผ่านมา

 • ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปัจจุบัน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • รองผู้อำนวยการคลีนิคเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
 • ประธานศูนย์ตรวจอัตนัย (ประจำศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • ประธานศูนย์ตรวจอัตนัย (ประจำศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • ประธานคณะทำงานตัวแทน สทศ. (ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม)
 • รองประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบ ศูนย์สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, GAT/PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา, วิชาสามัญ 9 วิชา, V-NET (ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม)
 • วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าคณะทำงานสร้างข้อสอบโครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • คณะทำงานและวิทยากรโครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)