ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทุนวิจัย

วันที่ เรื่อง
1 ก.พ. 2567 ประกาศรับข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
18 ธ.ค. 2563 ประกาศขยายเวลาการรับข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
17 พ.ย. 2563 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
13 ม.ค. 2563 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
22 พ.ค. 2562 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ม.ค. 2562 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ม.ค. 2562 คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย
9 ธ.ค. 2559 การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
7 พ.ย. 2558 เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
27 ต.ค. 2558 การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559(ครั้งที่ 1)