บทความวิชาการ


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2555 คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา เฉลี่ยรวมของ I-NET ปี 2552 ตามจังหวัด 1437 ครั้ง
42.23 KB
29 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ O-NET ม.6 1945 ครั้ง
145.23 KB
29 ก.ย. 2555 การแปลงคะแนนดิบ GAT/PAT 1819 ครั้ง
563.48 KB
29 ก.ย. 2555 รายชื่อ รายงาน/เอกสารของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 1508 ครั้ง
167.27 KB
12 ก.ย. 2555 การจัดลำดับโรงเรียนเก่งต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปี (ปีการศึกษา 2548-2552) 1657 ครั้ง
195.59 KB
12 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คะแนนและคุณภาพข้อสอบ I-NET ระดับต้น ระดับกลาง ระดับปลาย 1200 ครั้ง
232.57 KB
12 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2552 (ตุลาคม) 1745 ครั้ง
193.46 KB
12 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2552 (กรกฎาคม) 1376 ครั้ง
189.84 KB
11 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2552 (มีนาคม) 1320 ครั้ง
158.69 KB
11 ก.ย. 2555 3ตารางค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 (กรกฎาคม) จำแนกตามวิชา (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 1232 ครั้ง
94.18 KB