ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานและบทความวิชาการ

วันที่ เรื่อง
16 ส.ค. 2566 รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565
16 ส.ค. 2566 รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565
12 เม.ย. 2566 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2565
12 เม.ย. 2566 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565
12 เม.ย. 2566 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2565
1 ต.ค. 2565 รายงานข้อค้นพบตัวชี้วัดที่ควรได้รับการพัฒนาจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560-2563
1 ต.ค. 2565 รายงานข้อค้นพบตัวชี้วัดที่ควรได้รับการพัฒนาจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560-2563
1 ต.ค. 2565 รายงานข้อค้นพบตัวชี้วัดและแนวทางการยกระดับการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิเคราะห์การทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
18 ก.ค. 2565 รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564
18 ก.ค. 2565 รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564