บทความวิชาการ


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2555 คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา เฉลี่ยรวมของ I-NET ปี 2552 ตามจังหวัด 2,532 ครั้ง
42.23 KB
29 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ O-NET ม.6 3,198 ครั้ง
145.23 KB
29 ก.ย. 2555 การแปลงคะแนนดิบ GAT/PAT 3,308 ครั้ง
563.48 KB
29 ก.ย. 2555 รายชื่อ รายงาน/เอกสารของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2,638 ครั้ง
167.27 KB
12 ก.ย. 2555 การจัดลำดับโรงเรียนเก่งต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปี (ปีการศึกษา 2548-2552) 2,783 ครั้ง
195.59 KB
12 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คะแนนและคุณภาพข้อสอบ I-NET ระดับต้น ระดับกลาง ระดับปลาย 2,279 ครั้ง
232.57 KB
12 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2552 (ตุลาคม) 3,017 ครั้ง
193.46 KB
12 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2552 (กรกฎาคม) 2,396 ครั้ง
189.84 KB
11 ก.ย. 2555 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2552 (มีนาคม) 2,420 ครั้ง
158.69 KB
11 ก.ย. 2555 3ตารางค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 (กรกฎาคม) จำแนกตามวิชา (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 2,226 ครั้ง
94.18 KB