ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

นวัตกรรมการทดสอบ

O-NET Item Bank Online

ผู้อ่าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการวัดและประเมินผลผ่านออนไลน์
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ครูและวิทยากรเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาข้อสอบ ให้ได้ตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ
 3. เพื่อจัดเก็บข้อสอบที่สร้างได้อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ
 4. เพื่อรองรับการสร้างข้อสอบตามโครงการ O-NET Item Bank

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเป็นสมาชิก

 1. ได้คะแนนร้อยละ 60 ในการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 2. มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะสร้างข้อสอบ
 3. มีประสบการณ์การสอนในชั้นที่จะสร้างข้อสอบ อย่างน้อย 5 ปี หรือมีผลงานด้านการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในเนื้อหาสาระดังกล่าวที่เทียบเท่า
 4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการจัดทำคลังข้อสอบ
 5. มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะสร้างข้อสอบ

เอกสาร/เนื้อหาที่สมาชิกสามารถเข้าเรียนรู้

 1. ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. บัตรข้อสอบ (Item Card)
 3. หลักการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ภาพ O-NET Item Bank Online