ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ติดต่อ สทศ.

Policy

นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(Website Policy)

 
 

1. วัตถุประสงค์

                 เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ผลผลิตขององค์กร และประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรมสำคัญต่างๆ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่ผู้สนใจทั้งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเนื่องจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

                 2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
                 2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
                 2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
                 2.4 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
                 2.5 เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
                 2.6 การหยุดหรือยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
                 2.7 ในกรณีที่เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

                 3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
                 3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
                 3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
                 3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
                 3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
                 3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
                 3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

                 4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
                 4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมานั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 

5. การปฏิเสธความรับผิด

                สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

                 6.1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
                 6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
                 6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

                 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 
 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(Privacy Policy)

 
 
             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดังนี้
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

             1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้ผ่านเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อาทิ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นต้น
            2 เพื่อการสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการบริการของเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
             3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สถาบันฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

             1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น
             2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงบริการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีขึ้น
             3. ในกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สถาบันฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลใดๆ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สถาบันฯ ทราบโดยส่งมายัง Email: webmaster@niets.or.th
 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

             ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 217 3800
Email : webmaster@niets.or.th
 
 

 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(Website Security Policy)

 
 

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยติดตั้ง Web Application Firewall เพื่อคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากช่องทางที่ไม่พึงประสงค์และน่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
 

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

             นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้
             1. Firewall เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุมัติเท่านั้น จึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
             2. Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะอีกด้วย
 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

             แม้ว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง แต่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลผู้ไม่หวังดีได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ
             1. ระมัดระวังในการดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
             2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
             3. ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker