การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ผู้บริหาร

ผู้อ่าน

 

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ

ผู้อำนวยการ เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 1001
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ

รองผู้อำนวยการ

เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 1002
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 1004
ดร.ชื่นฤดี  บุตะเขียว รองผู้อำนวยการ เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 1005