ผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ

ผู้อำนวยการ เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 405
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ

รองผู้อำนวยการ

เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 611
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 101
นางสาวดรุณี  ร่องพืช รองผู้อำนวยการ เบอร์โทร 02-02173800 ต่อ 403