ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 35 ครั้ง
78.38 KB
11 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธีคัดเลือก 73 ครั้ง
80.1 KB
9 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารจัดสอบและคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 56 ครั้ง
78.66 KB
19 ส.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ปีงบประมาณ 2563 206 ครั้ง
73.08 KB
3 ส.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โคงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 106 ครั้ง
81.56 KB
23 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแจกสิ่งของ (ถุงยังชีพ) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 101 ครั้ง
71.37 KB
14 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 132 ครั้ง
69.67 KB
10 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564 124 ครั้ง
73.33 KB
3 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 124 ครั้ง
67.9 KB
11 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65 ครั้ง
60.76 KB