ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
19 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center site) ปีงบประมาณ 2567
11 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ ปีงบประมาณ 2567 (ต่อเนื่อง)
11 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (DDos Protection) อุปกรณ์กระจายข้อมูล (Load Balance) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ปีงบประมาณ 2567 (ต่อเนื่อง)
24 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัลในการจัดกิจกรรมครบรอบ 18 ปี สทศ.
23 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบ e-Learning สำหรับระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566
16 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารการจัดสอบ N-NET ม.ปลาย ด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566
11 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ในประเทศ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 ชั้น ม.ปลาย ด้วยระบบดิจิทัล
8 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566
8 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
27 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566