ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
27 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
28 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรถตู้เดินทางไปปฏิบัติงานและใช้งานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565
24 ก.พ. 2566 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ที่ชั้น 38 โซน CDE
21 ก.พ. 2566 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ในประเทศ (เพิ่มเติม) สำหรับการทดสอบแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565
21 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีงบประมาณ 2566
16 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (License Software) ปีงบประมาณ 2565
2 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ O-NET ป.6 ปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
30 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูปเล่มรายงานการนำผลการทดสอบ O-NET บูรณาการร่วมกับโครงการพระราชดำริฯ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย 5 บท
20 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชี ของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2567