รายงานผล O-NET ด้วยแผนที่ประเทศไทย

ในปีการศึกษา 2560 สทศ. ได้พัฒนา ระบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยแผนที่ของประเทศไทย (Reporting System of Ordinary National Educational Test with map of Thailand) ” โดยนำข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละระดับชั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ทั้งนี้ สทศ. ได้นำเสนอในรูปแบบของแผนที่ประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) ระดับชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประเภทการรายงาน (ได้แก่ 1) รายงานค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาจำแนกตามจังหวัด  2) รายงานค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาจำแนกตามจังหวัด  3) รายงานค่าเฉลี่ยรายวิชาจำแนกตามศึกษาธิการภาค  4) รายงานค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาจำแนกตามศึกษาธิการภาค  5) รายงานค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาจำแนกตามภูมิภาค 6) รายงานค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาจำแนกตามภูมิภาค) วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ http://www.serviceapp.niets.or.th/onetmap/