รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด

ข่าวเด่น

วิดีโอ

ดูทั้งหมด
ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!!
แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน
ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
สทศ. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วิชาสามัญ และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ผลการตรวจสอบคะแนนมีความถูกต้องตรงตามที่ สทศ. ได้ประกาศ
การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบของ สทศ. ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
สทศ. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก
สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารจัดสอบการทดสอบฯ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับการทดสอบ O-NET ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สอบ การทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ.
ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มทส.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ