รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด

ข่าวเด่น

วิดีโอ

ดูทั้งหมด
ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวทางการปฏิบัติงานของ สทศ.
สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563
สทศ. ขยายเวลารับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing
สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.
เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64
สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ GAT/PAT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และม.เทคโนโลยีสุรนารี (ครั้้งที่ 1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ม.ค. 64

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ