รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด

ข่าวเด่น

วิดีโอ

ดูทั้งหมด
ประกาศเลื่อนการให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวทางการปฏิบัติงานของ สทศ.
คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563)
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563
วารสารวิชาการ สทศ. เปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากต้นสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
สทศ. สพฐ. ทปอ. ร่วมหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 - 2566
สทศ. เปิดระบบยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2563
สทศ. เน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และ ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด
ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สทศ. ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสนามสอบ O-NET
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562
ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ รับกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ การทดสอบ GAT/PAT ปีงบประมาณ 2563
ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ รับกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ มจธ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ มจธ.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ ประจำมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 7 พ.ค. 2563
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 23 เม.ย. 2563
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 เม.ย. 63

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ