การแสดงผล
C
C
C

ระบบการสอบ

ข่าวเด่น

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

17 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

สทศ. จัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ครั้งที่ 2/2566

11 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

สทศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

10 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

สทศ. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W ครั้งที่ 2/2566

9 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย

7 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

25 ก.พ. 2566

อ่านต่อ

วิดีโอ

วีดิทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วีดิทัศน์การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วีดิทัศน์แนะนำ สทศ. (2564)

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

การบริหารการทดสอบ V-NET

แบบทดสอบ V-NET

“ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

“ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.

“การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผอ.สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สทศ.

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

การทดสอบ TEC-W (สถานที่สอบ สทศ.)

17 มี.ค. 2566

อ่านต่อ

การสอบ TEC-W

1 ธ.ค. 2565

อ่านต่อ

การทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ปีงบประมาณ 2566

24 พ.ย. 2565

อ่านต่อ

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2565

อ่านต่อ

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2565

อ่านต่อ

ฉบับที่ 90 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

14 พ.ย. 2565

อ่านต่อ

เตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565

21 ก.ย. 2565

อ่านต่อ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ TEC-W

26 ส.ค. 2565

อ่านต่อ

เตรียมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

2 ส.ค. 2565

อ่านต่อ

เตรียมสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565

18 ก.ค. 2565

อ่านต่อ