รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด

ข่าวเด่น

วิดีโอ

ดูทั้งหมด
ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก
สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารจัดสอบการทดสอบฯ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับการทดสอบ O-NET ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สอบ การทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุแบบทดสอบ ผลิตกระดาษคำตอบเพิ่มเติม การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ