ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

V-NET

ปีการศึกษา 2566

ภาพ V-NET

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) มีวัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อ

       1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

       3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับหลังการทดสอบ ได้แก่ 

          1. ผลการทดสอบ V-NET  

          2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

          3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

          สถานศึกษา

          สถานศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการจัดสอบผ่านทาง www.niets.or.th และเตรียมความพร้อมการใช้ระบบดิจิทัลในการทดสอบให้กับนักศึกษา ผ่านทาง http://ndt.niets.or.th/

          ผู้เข้าสอบ 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ ผ่านทาง www.niets.or.th

2. เตรียมบัตรแสดงตนและอุปกรณ์การสอบให้พร้อม

3. เดินทางไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

4. เข้าสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

          ประกอบด้วย ปากกา

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

          บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ)