ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กลุ่มงานอำนวยการ

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ ธุรการและสารบรรณ นิติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สื่อสารองค์กร การประชุม เลขานุการผู้บริหาร และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอำนวยการ

  ภาพ กลุ่มงานอำนวยการ

นายภาคภูมิ ภู่มณี
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

เบอร์โทร 02-2173800 ต่อ 3001

 
      เบอร์ต่อ
1. นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 3002
2. นางนัทธิยา สิริสัณห์ เจ้าหน้าที่การเงิน 3301
3. นางรุ่งฤดี  ศรีแป๊ะบัว เจ้าหน้าที่การเงิน 3302
4. นางสาวอนุสรา แก้วพลอย เจ้าหน้าที่การเงิน 3303
5. นายสมพงษ์ แซ่ตัน นิติกร 3201
6. นายวัชระ กลิ่นสุวรรณ นิติกร 3202
7. นางสาวพัชรี สุขสำราญ เจ้าหน้าที่พัสดุ 3501
8. นางสาวรุ่งสกาว สุจริตกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ 3502
9. นางสาวอันธิกา  อุปทุม เจ้าหน้าที่พัสดุ 3503
10. นางสาวปรารถนา จงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3101
11. นางสาวธิติยา แสงจันทร์ เลขานุการผู้อำนวยการ 3801
12. ว่าที่ ร.ต.ธัชพล ยุกตะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3701
13. นางสาวสุมาลี นุ่มโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3702
14. นางสาวสุภาพร  ชะตาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3703
15. นางศิริรัตน์ ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -
16. นางสุวดี ธนวิจิตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3601
17. นางกิติยาพร เรืองทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3602
18. นางจันจิรา เทือกเทียน เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 3611
19. นางสาววิภาพร  ทองประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 3612
20. นางสาวสุนิสา อาริยะดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 3613