ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

TEC-W ปีงบประมาณ 2567

ผู้อ่าน

ความเป็นมา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานกลาง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานให้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  สทศ. จึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ผ่านการหาคุณภาพและเทียบเคียงแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และผ่านการทดสอบกับมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และระดับอาชีวศึกษารวมทั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 63 แห่งทั่วประเทศ และได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลแก่นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เข้าทำงานในสถานประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจวัดความสามารถทางภาษาของตนเอง

TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด  (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages)

TEC-W เหมาะสำหรับใคร

นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เข้าทำงานในสถานประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจวัดความสามารถทางภาษาของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยใช้คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบในการแสดงความสามารถของตนต่อสถานประกอบการ

ภาพ TEC-W ปีงบประมาณ 2567

 

กำหนดการสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศ (77 จังหวัด)

กำหนดการ

ครั้งที่ 1/2567

ครั้งที่ 2/2567

ครั้งที่ 3/2567

ครั้งที่ 4/2567

ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ 16 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566 2 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 1 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 2 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2567 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2567
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 28 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567 28 พฤษภาคม 2567 27 สิงหาคม 2567
การทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล 16 ธันวาคม 2566
เวลา 14.00 – 15.30 น.
9 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 – 11.30 น.
22  มิถุนายน 2567
เวลา 14.00 – 15.30 น.
7 กันยายน 2567
เวลา 10.00 – 11.30 น.
ประกาศผลสอบ 10 มกราคม 2567 22 มีนาคม 2567 11 กรกฎาคม 2567 20 กันยายน 2567

***ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  
***ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
***ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น True Money Wallet (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ สทศ.

กำหนดการ

เมษายน 2567

พฤษภาคม 2567

กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ 1 – 15 เมษายน 2567 1 – 15 พฤษภาคม 2567 1 – 15 กรกฎาคม 2567 1 – 15 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน 1 – 16 เมษายน 2567 1 – 16 พฤษภาคม 2567 1 – 16 กรกฎาคม 2567 1 – 16 สิงหาคม 2567
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 22 เมษายน 2567 22 พฤษภาคม 2567 22 กรกฎาคม 2567 21 สิงหาคม 2567
การทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล 25 เมษายน 2567
เวลา 10.00 – 11.30 น.
27 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.00 – 11.30 น.
25 กรกฎาคม 2567
เวลา 10.00 – 11.30 น.
26 สิงหาคม 2567
เวลา 10.00 – 11.30 น.
ประกาศผลสอบ 26 เมษายน 2567 28 พฤษภาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 27 สิงหาคม 2567

 

ภาพ TEC-W ปีงบประมาณ 2567