ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

TEC-W ปีงบประมาณ 2566

ผู้อ่าน

ความเป็นมา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานกลาง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานให้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  สทศ. จึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับพลวัตทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบระดับชาติของไทย โดยมีเป้าหมายสำหรับใช้เป็นทางเลือกทดแทนแบบทดสอบ International Test ที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสูง โดยแบบทดสอบ TEC-W ผ่านการหาคุณภาพและเทียบเคียงแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และผ่านการทดสอบกับมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลแก่นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป

TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด  (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) และได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลแก่นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป

TEC-W เหมาะสำหรับใคร

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยใช้คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบในการแสดงความสามารถของตนต่อสถานประกอบการ

ภาพ TEC-W ปีงบประมาณ 2566

 

กำหนดการสอบ ณ สนามสอบ สทศ.

กำหนดการ

เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ 1 – 15 เมษายน 2566 1 – 15 พฤษภาคม 2566 1 – 15 กรกฎาคม 2566 1 – 15 สิงหาคม 2566
ชำระเงิน (เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย) 1 – 16 เมษายน 2566 1 – 16 พฤษภาคม 2566 1 – 16 กรกฎาคม 2566 1 – 16 สิงหาคม 2566
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 21 เมษายน 2566 22 พฤษภาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 22 สิงหาคม 2566
การทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล 25 เมษายน 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
25 พฤษภาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
25 กรกฎาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
25 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
ประกาศผลสอบ 26 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 28 สิงหาคม 2566

 

กำหนดการสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศ (28 จังหวัด)

กำหนดการ

ครั้งที่ 2/2566

ครั้งที่ 3/2566

ครั้งที่ 4/2566

ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2566
ชำระเงิน (เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย) 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2566 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2566
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566 14 มิถุนายน 2566 30 สิงหาคม 2566
การทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล 11 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
24  มิถุนายน 2566
เวลา 14.00 – 15.30 น.
9 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
ประกาศผลสอบ 23 มีนาคม 2566 8 กรกฎาคม 2566 22 กันยายน 2566

 

ภาพ TEC-W ปีงบประมาณ 2566