ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

นโยบายการบริหารงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้อ่าน

ภาพ นโยบายการบริหารงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  1. สร้าง บริหารจัดการและให้บริการ การทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ
  2. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  3. เป็น Center of Excellence ทางด้านการทดสอบและประเมินผล ระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ
  4. เป็นศูนย์กลางในการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
  5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)